Myndigheder,
råstofindvinder og naboer

Ved råstofgravning er der en række aktører med forskellige roller.

Råstofindvinderen har ansvaret for produktionen og den daglige drift, både hvis virksomheden selv ejer jorden og hvis jorden er lejet. Det er indvinders ansvar at vilkårene i gravetilladelsen overholdes.

Naboer bliver hørt som parter inden der gives en gravetilladelse. Parter er i forvaltningsloven defineret som dem, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens afgørelse. Myndighederne vurderer fra sag til sag hvem der er part. Parterne skal oftest findes blandt dem, der bor inden for et par hundrede meter fra råstofgraven. Alle tilladelser annonceres offentligt. Parter kan klage over tilladelser til råstofindvinding. Det gælder uanset om virksomheden har tilsluttet sig Kodeks for godt naboskab.

Naboer har ret til at få udleveret en gravetilladelse hos myndighederne.

Råstofmyndigheden (regionerne). Som udgangspunkt gives der kun gravetilladelse inden for udlagte graveområder. Det er regionernes opgave at udpege graveområder i den regionale råstofplan. Når gravetilladelsen gives, er det regionens opgave at fastsætte de vilkår, der er for råstofgravningen, og det er også regionen, der i gravefasen skal føre tilsyn med, at vilkårene bliver overholdt. Vilkårene regulerer forhold som f.eks. driftstider, støj, skrænthældninger og udkørselsforhold.

Fra mark til råstofgrav
Sammen med gravetilladelsen udarbejdes en efterbehandlingsplan, der beskriver, hvordan området kommer til at se ud og hvad det skal anvendes til når gravningen er færdig.

Inden der gives en endelig råstoftilladelse, sendes et udkast i partshøring. Når tilladelsen er givet, kan parterne klage over afgørelsen. En gravetilladelse kan, hvis der er behov for det, fornys efter 10 år.

 

Overordnet forløb ved ansøgning om råstofgravning:

Klik på billedet for at se en stor version

 ranktrackr.net