Kodeksbestemmelser

Godt naboskab kræver en gensidig indsats. Det indebærer vilje til konstruktiv dialog fra både indvinder, naboer og myndigheder. Og det kræver forståelse for, at råstofindvindingens økonomi skal kunne bære løsningerne, ligesom råstofindvinderen skal have forståelse for dem der har deres hverdag i området.

Virksomheder, der tilslutter sig kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding, tilkendegiver derved, at de vil følge bestemmelserne på denne side. Bestemmelserne skal gøre naboskabet bedre i hverdagen. Virksomhederne skal, uanset om de har tilsluttet sig kodeks, overholde de regler og vilkår der står i deres indvindingstilladelse.

Før gravning

 • Indvinder tager bedst mulig hensyn til naboers synspunkter i graveplaner, og vedr. evt. løbende efterbehandling.
 • Indvinder inviterer i forbindelse med ansøgning om indvindingstilladelse naboer til dialog. Hvis der er behov kan der holdes et informationsmøde. Lodsejer og myndigheder kan inviteres til at deltage efter behov. Indvinder informerer og går i dialog med naboerne om:
  • a. Planer for retableringen efter gravning
  • b. Graveplaner med etaper
  • c. Forventede tidshorisonter for gravning og efterbehandling
  • d. Forhold omkring en evt. tilladelse til tilførsel af ren jord
  • e. Arealets anvendelse efter retablering
  • f. Hvorvidt der vil blive offentlig adgang til arealet efter indvinding
  • g. Hvordan forhold omkring støv, støj og vibrationer forventes håndteret
  • h. Hvordan hensyn til natur- og grundvandsinteresser varetages under gravefasen
  • i. Forhold vedrørende den forventede trafik og hensyn til trafiksikkerheden

Under gravning

 • Indvinder orienterer naboer, hvis tids- og graveplaner ændres væsentligt
 • Der reageres hurtigt på henvendelser fra naboer om gener, og parterne prøver i fællesskab at finde en løsning
 • Naboer skal vide, hvem der er driftsansvarlig. Henvendelse om gener skal generelt rettes til den driftsansvarlige for hurtigt at finde egnede løsninger. Småproblemer kan hurtigt løses ved henvendelse til de ansatte i råstofgraven
 ranktrackr.net